Elaine's Farewell - Raw, Solaris Mon't Kiara - khimmy